• พระราชบัญญัติ

  • ระเบียบกระทรวงการคลัง

  • กฎกระทรวงการคลัง

  • หนังสือกรมบัญชีกลาง

  • หลักเกณฑ์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ การจัดหาพัสดุ

  • หลักเกณฑ์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ กระบวนการเบิก-จ่ายวัสดุในคลังวัสดุ

  • แบบสัญญา

  • แบบฟอร์ม


    1. กฎกระทรวงพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [14 ตุลาคม 2564]

    2. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [22 ธันวาคม 2563]

    3. กฎกระทรวงกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [22 สิงหาคม 2561]

    4. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 [23 สิงหาคม 2560]

    5. กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 [23 สิงหาคม 2560]

    6. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 [23 สิงหาคม 2560]

    7. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 [23 สิงหาคม 2560]

    8. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2560 [23 สิงหาคม 2560]


     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กอร) 0405.2_ว209 เรื่อง กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ [10 เมษายน 2567]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ว41_240167 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ [24 มกราคม 2567]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4_ว 529 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ [8 กันยายน 2567]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2_ว 499 เรื่อง การประกาศอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ฯ [26 สิงหาคม 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4_ว 477 เรื่อง การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ [21 สิงหาคม 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.5_ว458 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ [9 สิงหาคม 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.5/ว 404 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. 2566 [13 กรกฎาคม 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.3_ว397 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ [11 กรกฎาคม 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4_;108 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ใราชการเพิ่มเติม [19 มิถุนายน 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0910_ว.48 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบจับคู่ที่ปรึกษา [10 มิถุนายน 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.5_ว189 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม [29 มีนาคม 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4__ว159 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานฯ [20 มีนาคม 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2_ว 135 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [3 มีนาคม 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4_ว 128 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ [1 มีนาคม 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2_ว124 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา [1 มีนาคม 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4_ว 101 เรื่อง การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ลว. [20 กุมภาพันธ์ 2566]

     05_กนบ_261066_ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ+ตาม+ม.7+วรรคหนึ่ง+(3)+และวรรคสอง

     04_กนบ_261066_ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ+ตาม+ม.7+วรรคหนึ่ง+(1)+และวรรคสอง+(ฉบับที่+13)

     ประกาศหลักเกณฑ์+วิธีการ+และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนฯ [9 ตุลาคม 2566] (ราชกิจจา 14.11.66)

     นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 56 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อม (SMEs) เพิ่มเติม พ.ศ. 2566 [24 มกราคม 2566]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 78 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2565 [31 มกราคม 2565]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว78 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พศ2563 [31 มกราคม 2565]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 1052 เรื่อง การคืบหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า [19 ตุลาคม 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 989 เรื่อง เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ [29 กันยายน 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 973 เรื่อง แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ 2560 มาตรา 109 [23 กันยายน 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 965 เรื่อง กำหนดแนวการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน [22 กันยายน 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 940  เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อวิธี e-market เพิ่มเติม [20 กันยายน 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 845 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน [31 สิงหาคม 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 778 เรื่อง อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานชองรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ชายรายอื่น ที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน [19 สิงหาคม 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 693 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [6 สิงหาคม 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 348 เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง [14 มิถุนายน 2564] 

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 279 เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [13 พฤษภาคม 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 198 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น [8 เมษายน 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 122 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย [9 มีนาคม 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 332 เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [18 กุมภาพันธ์ 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 89 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [18 กุมภาพันธ์ 2564]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 582 เรื่อง การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง [8 ธันวาคม 2563]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 581 เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า [7 ธันวาคม 2563]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 290 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน [26 มิถุนายน 2563]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 281 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [19 มิถุนายน 2563]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 171 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) [24 เมษายน 2563]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 108 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) [25 มีนาคม 2563]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 214 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุและการพิจรณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ [18 พฤษภาคม 2563]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 521 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงาน [30 ต.ค.2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 476 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [30 กันยายน 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 350 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง [23 กรกฎาคม 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 224 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน [15 พฤษภาคม 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 206 เรื่อง คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้างภาครัฐ [9 พฤษภาคม 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 151 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา ]27 มีนาคม 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 149 เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน [26 มีนาคม 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 144 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง [25 มีนาคม 2562] 

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 118 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง [12 มีนาคม 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 117 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา [12 มีนาคม 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 94 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบฯ กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฏหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น กำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา [27 กุมภาพันธ์ 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 83 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [11 มีนาคม 2563]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 83 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183 [22 กุมภาพันธ์ 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 54 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ [1 กุมภาพันธ์ 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 52 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) [31 มกราคม 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 254 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม [29 พฤษภาคม 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 457 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ [19 กันยายน 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 452 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณางานก่อสร้าง กรณียื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง [17 กันยายน 2562]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 427 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล [21 กันยายน 2561]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 289 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า [25 มิถุนายน 2561]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 258 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย [4 มิถุนายน 2561]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 259 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง"ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [4 มิถุนายน 2561]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 220 เรื่อง การตีความนิยามว่าผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 [7 พฤษภาคม 2561]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 208 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา [2 พฤษภาคม 2561]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 179 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ [9 เมษายน 2561]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 155  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา [23 มีนาคม 2561]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 119 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ [7 มีนาคม 2561]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 110 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง [5 มีนาคม 2561]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 453 เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว [28 พฤศจิกายน 2560]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 347 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง [8 กันยายน 2560]

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ว 346 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง [8 กันยายน 2560]


    1. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

    2. คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [พฤษภาคม 2562]

    3. แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

    4. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

    5. หนังสือสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ที่ อว 78 ว 926 แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2566 [3 กุมภาพันธ์ 2566]

    6. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (ที่มาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

    7. แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง  


    1. แบบสัญญาซื้อขาย

    2. แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

    3. แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

    4. แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

    5. แบบสัญญาจ้างทำของ

    6. แบบสัญญาจ้างทำความสะอาด

    7. แบบสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

    8. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

    9. แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

    10. แบบสัญญาจ้างที่ปรึกษา

    11. แบบสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

    12. แบบสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสา

    13. แบบสัญญาสัญญาเช่ารถยนต์

    14. แบบสัญญาเช่าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

    15. แบบสัญญาแลกเปลี่ยน


    จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    งพ 001 แบบการขออนุมัติจัดหา    

    งพ 002 แบบขออนุมัติซื้อหรือจ้างพัสดุ กรณีจำเป็นเร่งด่วน    

    งพ 003 แบบใบสืบราคา    

    งพ 004 แบบใบเสนอราคา    

    งพ 005 แบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายหรือราคากลาง    


    จัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

    ปก01 เสนอร่างรายชื่อคณะกรรมการ    

    ปก02 ขออนุมัติขอบเขตของงาน ราคากลาง และงบประมาณ    

    ปก03 ร่าง TOR งานจัดซื้อ    

    ปก03.1 หนังสือขอความเห็นชอบให้ใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ    

    ปก04 ร่าง TOR งานจัดจ้าง    

    ปก05 ร่าง TOR งานจ้างก่อสร้าง    

    ปก06 วงเงินงบประมาณและราคากลาง    

    ปก07 รายงานผลการจัดหาของคณะกรรมการพิจารณาผล    

    ปก08 ใบตรวจรับพัสดุงานซื้อหรืองานจ้าง (ไม่มีผู้ควบคุมงาน)    

    ปก09 รายงานผลการตรวจรับพัสดุงานซื้อหรืองานจ้าง (ไม่มีผู้ควบคุมงาน)    

    ปก10 รายงานผลการจัดหาของผู้ควบคุมงาน    

    ปก11 ใบตรวจรับพัสดุงานซื้อหรืองานจ้าง (มีผู้ควบคุมงาน    

    ปก12 รายงานผลการตรวจรับพัสดุงานซื้อหรืองานจ้าง (มีผู้ควบคุมงาน)    


    จัดหาโดยวิธีคัดเลือก  

    งพ 006 เสนอร่างรายชื่อคณะกรรมการ    

    งพ 007 ขออนุมัติขอบเขตของงาน ราคากลาง และงบประมาณ    

    งพ 008 ร่าง TOR งานจัดซื้อ    

    งพ 009 ร่าง TOR งานจัดจ้าง    

    งพ 010 ร่าง TOR งานจ้างก่อสร้าง    

    งพ 011-016 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง    

    งพ 017 รายงานผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ    

    งพ 018 หนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ    

    งพ 019 รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก    

    งพ 020 ใบตรวจรับพัสดุงานซื้อหรืองานจ้าง (ไม่มีผู้ควบคุมงาน)    

    งพ 021 รายงานผลการตรวจรับพัสดุงานซื้อหรืองานจ้าง (ไม่มีผู้ควบคุมงาน)    

    งพ 022 รายงานผลของผู้ควบคุมงาน    

    งพ 023 ใบตรวจรับพัสดุงานซื้อหรืองานจ้าง (มีผู้ควบคุมงาน)    

    งพ 024 รายงานผลการตรวจรับพัสดุงานซื้อหรืองานจ้าง (มีผู้ควบคุมงาน)    


    กระบวนการเบิก-จ่ายวัสดุในคลังวัสดุ

    งพ025 ใบเบิกวัสสดุคงคลัง (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)    


    กระบวนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานคณะฯ

    งพ 026 ขออนุมัตซื้อหรือจ้างพัสดุ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม